home   <<  0  >> 
zuidwest burchtmuur N.Z. Kolk

de 13e eeuwse stenen fundering van
de zuidwestmuur bij de N.Z. Kolk
  the 13th century foundation of the
southwestern wall at the N.Z. Kolk