Keitje's     Nederland
English version gewijzigd  04-01-2008
Keitje's Home
Nederland
 » ontwikkeling
    vrijheden
Amsterdam
Jordaan
Fotoserie
Archief
hondenpoep
the complainer
 
ontstaan       benaming       regering       Pim Fortuyn

 

ontstaan

Het koninkrijk der Nederlanden is een grote rivierdelta, waterkundig vergelijkbaar met Bangladesh. Het noordwestelijk deel bestaat voornamelijk uit moerassig veen. De rivieren Rijn en Maas stromen hier in de altijd onrustige en grillige Noordzee. Meer dan de helft van het land ligt onder de zeespiegel. Ongeveer duizend jaar geleden drong de Noordzee het noorden binnen en deelde Friesland in tweeŽn. Het westelijk deel heet nog steeds west-Friesland, maar hoort nu bij de provincie Noord Holland. De ontstane diepe baai werd de Zuiderzee genoemd en toen deze in 1932 van de Noordzee werd afgesloten door de afsluitdijk, herdoopt tot het IJsselmeer. Met dijken als wapens verdedigden de bewoners zich zo goed als ze konden tegen het alsmaar oprukkende water. Vooral de combinatie springvloed en westerstorm was rampzalig. In februari 1953 teisterde een storm het zuidwestelijk deel van de Nederlanden. Mede door de slechte condities van de dijken overstroomde een groot gebied. Om dit niet weer te laten gebeuren werd er in Zeeland een complex van sluizen, dammen en dijken gebouwd genaamd de Deltawerken, begonnen in 1954 tot ver in de 80-er jaren. Er bestaan interessante plattegronden van de vroegere Nederlanden, zoals die van rond 800 en van 1579 en 1811.

Sommigen twijfelen eraan of de Deltawerken en de dijken en sluizen in de rest van het land wel voldoende bestand zijn tegen watersnood. Of er wel of onvoldoende rekening is gehouden met bijkomende factoren zoals het inklinken en daardoor zakken van de in gebruik genomen veengebieden. Ook valt er meer regen en stijgt het zeewaterniveau sneller door klimaatveranderingen dan in 1953 werd aangenomen. Daarbij komt dat de gevolgen van een ramp nu vele malen groter zijn door de verstedelijking van de bedreigde gebieden.

Het is in de eerste helft van de 15e eeuw ten tijde van hertog Filips de Goede dat voor het eerst De Nederlanden wordt gebruikt ter gezamenlijke aanduiding van de verschillende staatjes en steden in en rondom de rivieren-delta gevormd door de Rijn, Maas en Schelde. Een gebied grofweg het huidige Benelux, bestaande uit 17 gewesten. Waren het voorheen de adel en de kerk die de meeste macht hebben, langzaam komen de steden met hun kooplieden, regenten en de opkomende middenstand die invloed eisen en dat ook krijgen. Sinds 1464 komen de Staten Generaal bij elkaar, een vergadering van de gewestelijke Staten om de jaarlijkse verplichtingen tegenover de landsheer te regelen. In 1548 worden de Lage Landen een bestuurlijke eenheid. De gewestelijke Staten behouden echter hun grote zelfstandigheid: de Staten Generaal voeren enkel de buitenlandse politiek. In 1579 vormen de zuidelijke gewesten de Unie van Atrecht (of Arras) en als reactie daarop de noordelijke gewesten de Unie van Utrecht. Dit is de grondslag voor de staatsinrichting van de Republiek. In 1587 vormen deze beide noordelijke Nederlanden een eenheid, genaamd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, oftewel de Republiek der Zeven ProvinciŽn. Deze is echter niet veel meer dan een vergadering van afgevaardigden van zelfstandige provincies die hun eigen weg gaan, waarbij die van Holland en Zeeland de machtigste zijn. Tijdens het Congres van Wenen in 1815 claimt de prins van Oranje-Nassau een groter gebied dan hij heeft, maar gaat toch accoord. Hiermee komt het gehele Nederlanden- gebied onder ťťn bestuur, genaamd het Koninkrijk der Nederlanden en wordt het in de vorm van een constitutionele monarchie geregeerd door het geslacht Oranje waarvan de geschiedenis teruggaat tot begin vijftiende eeuw.

In 1830 scheidt het Belgische (Vlaamse) deel zich af en wordt zelfstandig. In 1839 komt het westelijke (Franstalige) gedeelte van Luxemburg bij BelgiŽ, terwijl het resterende deel verder gaat als het soeverein en zelfstandig groothertogdom Luxemburg.

De laatste vier generaties koninklijke bestuurders zijn vrouwen:
Na de dood in 1890 van koning Willem II (de tweede koning van het jonge koninkrijk) regeert zijn vrouw koningin Emma voor acht jaren totdat hun dochter oud genoeg is om over te nemen: koningin Wilhelmina die 50 jaar lang zal regeren en twee wereldoorlogen zal meemaken. Zij is onlangs door het "Historisch Nieuwsblad" tot de meest belangrijke vrouw van haar eeuw gekozen. Kort na de Tweede Wereldoorlog neemt haar enige kind koningin Juliana de scepter over en wordt geconfronteerd met onze roerende jaren zestig. Op dit ogenblik hebben we koningin Beatrix (Trix voor vrienden) die beroemd is vanwege haar hoeden met tamelijk brede randen. Haar zoon, Willem Alexander, een lange, stevige, blonde jongeman, zal mogelijk de geslachtsverandering teweegbrengen. Hij is ook de bruidegom in het 020202 huwelijk.
Elk lid van deze koninklijke familie heeft zo zijn/haar verhalen die we niet echt behoren te weten.

 

Wat is nu een Naam

Enkele eeuwen geleden was het noordwestelijke deel van wat nu Nederland wordt genoemd, bedekt met bomen. Daar komt de naam Holland vandaan: holt-land of holtzland (pushcar). In de 16th en 17th eeuw was dit gedeelte van het meest politiek en economisch belang. Na de nederlaag van Napoleon in 1815 werd het Koninkrijk der Nederlanden opgericht. Er zijn nu in totaal 12 provincies, de twee in het noordwesten genaamd Noord-Holland en Zuid-Holland. In plaats van De Nederlanden is de officiŽle naam van ons land Nederland (Laag Land); in het Engels the Netherlands; in het Frans les Pays Bas en in het Duits die Niederlande. Het is eigenlijk niet juist om te doen maar de namen Nederland en Holland worden door elkaar gebruikt, zelfs door ons Nederlanders zelf, mezelf incluis. Hetzelfde geldt voor Nederlanders en Hollanders (letterlijk: inwoners van de bestaande provincies Noord en Zuid Holland).

Onze taal is zo'n dertien eeuwen oud en wordt het Nederlands genoemd. De Engelsen noemen het Dutch, ooit verkeerd overgenomen van Dietsch of Deutsch wat in de Middeleeuwen de betekenis had van de taal van het volk. Dit tegenover het Latijn, de taal van religie en studie. Het woord Deutch (Duits) is nu de naam van de taal die in Deutschland (Duitsland) gesproken wordt.

De 16 miljoen inwoners spreken (of krijgen les in) Nederlands, wat ook wordt gesproken in het noorden van BelgiŽ (genaamd Vlaams). Ook in de vroegere Nederlandse koloniŽn Suriname en de Nederlandse Antillen wordt deze taal op kleine schaal gesproken. In Zuid-Afrika wordt Afrikaans gesproken, welke van het Nederlands is afgeleid. Daarnaast is er de nog steeds levende Friese taal, gesproken in het noord-oosten van ons land.

Ons land is geheel vlak met uitzondering van het iets heuvelachtige middenoostelijke deel: Veluwe (Arnhem-Apeldoorn) en rond Nijmegen. En de wat meer heuvelachtiger zuidoostelijke punt rond Maastricht. Een deel van ons land wordt polderland genoemd, wat terugwinnen van zee of meer betekent, en ligt onder zeeniveau, zoals vliegveld Schiphol. Waar de laatste de naam aan te danken heeft is niet helemaal duidelijk. Het noordwestelijk deel is verstedelijkt en is de bekende Randstad met de grote steden Amsterdam (hoofdstad en de grootste), koninklijk Den Haag (met de regering en de meeste ambassades), het pittoreske Haarlem en zeewaardig Rotterdam ('s-werelds grootste haven). In het centrum van ons land ligt de plezante grachten-stad Utrecht.

Van alle steden zou ik nog graag Helmond willen noemen: ze komt regelmatig in het nieuws (zowel goed als slecht) en heeft het makkelijk te herkennen dialekt 'Helluhmonds'. De originele bewoners worden Kattenmeppers genoemd, naar hun (vroegere?) gewoonte om tijdens Kerstmis kat inplaats van konijn te serveren. Om te laten zien dat de poelier geen katten verkoopt, worden nog steeds de pootjes aan de geslachte konijnen gelaten. Helmond was de eerste germeente die na de Volendam-ramp overging tot het plaatsen van bordjes met het max aantal toegestane personen in cafe's. Ook loopt een groot deel van de Afrikaanse bevolking in kleurrijke gewaden, gemaakt in de Helmondse Vlisco fabriek.

Voor andere steden zie de lijst van  alle gemeenten.

Samen met onze zuidelijke buren BelgiŽ en Luxemburg vormen we de zogenoemde (niet zo erg nuttige) Benelux.

 

Regering

"Vraag niet wat je kunt doen voor je land,
  maar vraag wat je land kan doen voor jou!"

We hebben, zoals dat zo mooi maar paradoxaal heet, sinds 1815 een Constitutionele Monarchie met een Parlementair Systeem oftewel Volksvertegenwoordiging. Dit laatste is zelfs terug te voeren tot 1588.

Hoe zit onze overheid in elkaar?
De regering wordt gevormd door koningin (staatshoofd) en ministers, waarbij het staatshoofd onschendbaar is en de ministers de verantwoordelijkheid dragen. Het Kabinet zijn alle ministers en staatssecretarissen. Deze zijn geen lid van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft 150 leden, rechtstreeks gekozen door de burgers. De Eerste Kamer (oftewel Senaat) bestaat uit 75 leden die indirect worden gekozen. Het Parlement (oftewel Staten Generaal) bestaat uit de Eerste Kamer plus de Tweede Kamer. De laatste website geeft een duidelijke uitleg onder de link regering - organisatie - samenvatting.

Er zijn vijf Hoge Colleges van Staat, te weten de Tweede Kamer voor het controleren van de regering en het doen van (mede)wetgeving; de Eerste Kamer voor het controleren van de regering en het verwerpen of aannemen van wetsvoorstellen; de Algemene Rekenkamer onderzoekt of het geld van de rijksoverheid rechtmatig en doelmatig wordt geÔnd en uitgegeven; de Nationale ombudsman voor klachten over de overheid. En dan is er nog de Raad van State die adviezen over wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur en goedkeuringswetten voor internationale verdragen uitbrengt aan het staatshoofd. Ook spreekt het recht in hoogste instantie in geschillen tussen de burger en de overheid. De staatsraden worden voor het leven benoemd door de Kroon, op voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, in overeenstemming met de Minister van Justitie.

We zijn vrij om op de partij van onze keuze te stemmen. Na de verkiezingen vindt er echter een zgn Kabinetsformatie plaats: enkele partijen die samen de meerderheid vormen gaan met elkaar onderhandelen, laten ieder wat punten van hun verkiezingsprogramma vallen en stellen een "regeer-accoord" op. Komen ze er niet uit, dan probeert men het met een andere partijen samenstelling. Dit alles onder regie van een (in)formateur die dan ook door de koningin wordt aangewezen. Onder dit uiteindelijk gevormd Kabinet worden alle ministersposten verdeeld. Dat wil dus niet zeggen dat de grootste partij automatisch zitting zal hebben in het kabinet. Daarbij kunnen de partijen die het kabinet vormen juist diť programmapunten laten vallen welke de stem van de kiezer bepaalde.

Onze laatste langzittende Ministerpresident is Wim Kok (1994 tot 2002), leider van het Paars kabinet. Hij is degene die met succes de Nederlandse millennium bug heeft overwonnen, maar tevens probeerde op landelijke tv zijn muis als een tv-afstandsbediening te gebruiken. Hij is ook degene die het vroegere woord poldermodel een nieuwe, meer bekende betekenis heeft gegeven. Na de val van het Kabinet in april 2002 vanwege de kwestie Srebrenica werd tijdens de daarop volgende verkiezingscampagne de politicus Pim Fortuyn vermoord door een links-extremistische milieuactivist.

De regering heeft haar zetel in 's-Gravenhage (Den Haag) terwijl Amsterdam de hoofdstad is en de grootste stad. Het koninklijk paleis is in Amsterdam (op de Dam), maar ze woont er niet. Haar thuis is ondermeer het Paleis Huis ten Bosch en haar werkplek is Paleis Noordeinde, allebei in Den Haag.

Op 2 februari 2002 zijn kroonprins Willem Alexander en MŠxima Zorreguieta in het huwelijk getreden. De festiviteiten werden in de hoofdstad Amsterdam gehouden.
Kijk verder op m'n  foto reportage.

Eenvoudig gezegd hebben we een socialistische regering, wat betekent dat iedereen een basis inkomen (plus vakantiegeld), een ziektekostenverzekering en een dak boven het hoofd heeft. Dit alles resulteert zonder twijfel tot een lager criminaliteitscijfer. Een werkweek beslaat max 40 uren, 36 is normaal. We streven naar 32 uren, hebben 4 weken (betaalde) vakantie, en het part-time werken stijgt snel.
Interessante hedendaagse informatie is te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

ťťn poepje betekent
oranje in kooi
levenslange opsluiting


 

Pim Fortuyn

Op 6 mei 2002 werd Pim Fortuyn (1948) vermoord, de politieke lijsttrekker van de partij die zijn eigen naam draagt. Een dandy-achtige, grootgebouwde hoogleraar aan de Erasmus universiteit in Rotterdam. Een non-conformist en romanticus die duidelijk uitkwam voor zijn homosexualiteit. Geliefd door man en vrouw. Voor velen was hij het antwoord op de achterkamertjespolitiek. Hijzelf vond zich altijd tussen het CDA en VVD zwerven.
Bekijk de fotoserie van de herdenkingen rond de Dam in Amsterdam.naar boven volgende pagina
©keitje ik klaag niet maar merk slechts op